Назад към архива
13/05/2015| Лечение на смесена болка

По време на ХIV Национален конгрес по неврология (7-10 май 2015 г., к.к. „Златни пясъци”) акад. Иван Миланов изнесе лекция, посветена на лечението на смесената болка.

Пред аудиторията на сателитния симпозиум, иницииран от фирма Angelini, по време на ХIV Национален конгрес по неврология (7-10 май 2015 г., к.к. „Златни пясъци”) акад. проф. Иван Миланов напомни, че болката възниква от интензивни стимули за натиск, температура, увреждане на тъканите, отделяне на протеолитични ензими; започва синтез на арахидонова киселина, активира се каскада от ензимни реакции, по 2 основни ензимни пътя (Фиг.1)
 


Отделят се също и кинини, които увеличават съдовия пермеабилитет. Отделят се полипептидни медиатори, които повишават болковата перцепция (субстанция Р). Настъпва стимулация на ноцицептивните рецептори.

Липоксигеназният път на арахидоновата киселина има важна роля в патогенезата на болката. В този път се освобождават токсични медиатори, при което се получава нарушен баланс в продукцията на IL 1-beta, IL 15, IL 6, TNF – alfa и простагландини. Повишава се нивото на IL 1-beta, азотно - оксидната синтетаза, TNF – свързан лиганд предизвикващ апоптоза и TNF – alfa.

Продукцията на цитокини се регулира от нуклеарни фактори (основно от NF – kB). Те повлияват експресията на информационната РНК за съответните цитокини, ензимите, които метаболизират съответните цитокини. Повишава се експресията на рецептори: ванилоидни, метаботропни, глутаматни и др.

През ноцицептивните неврони се предават инпулсите за болка при хронични възпалителни заболявания, при нарушена генна експресия в първичните ноцицептивни неврони, при експресия на нарушен фенотип ноцицептори. Продължително нарастват вторичните пратеници (протеин кинази и COX – 2 ензим) в гръбначния мозък, при което се хронифицира болката.

Глията (микроглия и астроцити) участва в структурата на периферните нерви, спиналните ганглии, гръбначния и главния мозък. Участва във възникването на болката като от първичните аферентни терминали се освобождават невротрансмитери (възбудни аминокиселини, калцитонин генно – свързан пептид, глутамат, аденозин трифосфат и субстанция Р), при което активират глията. Микроглията се активира чрез експресия на различни гени и проинфламаторни цитокини. Те активират синаптичната трансмисия между заднороговите неврони. Мактофагите и микроглията експресират пуринергични Р2Х рецептори, които са важни за възникването на невропатната болка.

Акад. проф. Миланов сподели също и за периферните механизми на невропатната болка, която се дължи на хипервъзбудимостта на аксонната мембрана. Това е резултат от нарушената функция на Na йонни канали. Аксоните акумулират повече Na канали на мястото на увредата, поради което се генерират ектопично и спонтанно импулси в аксона (в областта на спиналните ганглии). А когато става въпрос за централната сензитизация, специалистът спомена, че това се дължи на повишената възбудимост на задно – роговите WDR неврони (отговарящи на болкова и тактилна стимулация), вследствие на активация на волтажно – зависими Са канали, повишено освобождаване на глутамат, аспартат, субстанция Р, калцитонин генно-свързан пептид към задно роговите неврони, активация на NMDA глутаматни рецептори.

Клинична ефективност от лечението настъпва при намаляване на болката с около 50%. Търсенето на алтернативни медикаменти е изключително важно, каза специалистът. Представители като специфични инхибитори на цитокините, противовъзпалителни цитокини, инхибитори на транскрипционните фактори, модулатори на активността на глията, фитосубстанции като curcumin, resveratrol и mangifera indica.

Акад. проф. Миланов много подробно представи споменатите фитосубстанции като започна от Curcumin, който се екстрахира от корените на Curcuma longa.

Curcumin повлиява ноцицептивната болка и възпалението, потиска ензимите циклооксигеназа 2 и липоксигеназа, модулира транскрипционнните фактори, отговорни за синтезата на инфламаторни цитокини.

Специалистът подчерта, че Curcumin повлиява диабетната невропатна болка, потиска активността на йонните канали с преходен рецепторен потенциал, потиска фосфорилацията на екстрацелуларната сигнал – регулирана киназа (ERK) и активирането на ERK сигналните пътища. Препаратът активира също мю -  и делта – опиоидните рецептори, десцендиращата моноаминергична система, свързана със спиналните бета 2 адренорецептори и 5-НТ1А серотониновитерецептори. Модулира нивата на серотонин, допамин и норадреналин.

Следващата представена фитосубстанция беше Resveratrol. Тя повлиява ноцицептивната болка, невропатната болка и има антидепресивен ефект.

Mangifera indica е натурален флавонаид, който повлиява ноцицептивната (предимно) и невропатната болка, потиска експресията на СОХ2, намалява синтезата на PGE2, потиска циклооксигеназния и липоксигеназния път и TNF – alfa, потиска активацията на NF – kB, медиирана от TNF – alfa и повлиява експресията на гени, свързани със синтезата на проинфламаторни цитокини. Активира пътя на NO – цикличните GMP – ATP чувствителните канали, активира опиоидните рецептори.

След горното изложение специалистът представи алтернативен път за лечение на смесената болка.

Curcumin, Resveratrol и Mangifera indica имат синергичен ефект при смесена (ноцицептивна и невропатна болка) и възпалителен компонент. Могат да се използват като добавъчна терапия към утвърдените медикаменти за лечение на ноцицептивната и невропатната болка, но все още не са изяснени необходимите дневни дози.

По време на лекцията акад. проф. Миланов отбеляза, че е направено пилотно наблюдение в България, като той бил един от изследователите. В наблюдението са участвали 60 пациенти с остро настъпили болки в шията, гърба и кръста, с радикулерно засягане без отпадна симптоматика. Тези пациенти са били разпределени в 2 групи по 30 пациенти. В заключение от пилотното наблюдение следва, че в групата, приемаща НСПВС + Neuritogen, средното намаление на интензитета на болката по VAS е сигнификантно по-високо спрямо групата, приемаща само НСПВС (Фиг.2). Способността за справяне с ежедневните дейности (Фиг. 3) и самооценка на общото качество на живот (Фиг.5) са значимо по-високо в групата, приемаща Neuritogen на ден 7, 14, 30. Аналгетичния ефект на Neuritogen настъпва по-късно спрямо НСПВС. Задържа се дори след прекратяване на основното лечение.
 


Фиг.2

Фиг.3

Фиг.5

„Този продукт е много интересен, защото е направен на базата на фито съставки, той таргетира един път на болката, който до сега не е имало медикаменти за повлияване. Когато възникне болката в организма, има един биохимичен път, по който се синтезират редица вещества в организма, които водят до хронифициране на болката. До сега нямаше възможност за медикаментозно въздействие върху този път. Този фито медикамент, съставен от 3 различни фито съставки се очаква да има много добър ефект върху хроничната болка и нашите първи резултати от едно проучване върху 70 пациенти, показва, че резултатите са много обнадеждаващи, при това без странични ефекти”, коментира акад. проф. Миланов.
Заключението в лекцията беше: Прилагането на комбимация от НСПВС и Neuritogen повлиява смесените болки. Neuritogen може да се прилага по-дълго време за лечение на хронична болка.

Назад към архива