Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА


Сайтът е регистриран на името на АнджелиниФарма България ЕООД (Angelini Pharma Bulgaria Ltd) под ръководството на едноличния собственик на капитала ФинафС.р.А.(Finaf S.p.A) седалище:булевард „Амелия“№70,Рим 00181,ДДС № 01258691003,вписан във фирмения регистър на Рим под №03907010585,дружествен капитал 18 594 000 евро, изцяло внесен.

1.Достъпът и разглеждането на страниците на сайта на „АнджелиниФарма България“ЕООД  се извършва при условията и сроковете, посочени по-долу и съобразно с действащите нормативни разпоредби. С осъществяването на достъп и разглеждането на настоящия сайт,вие безусловно се съгласявате с посочените по-долу срокове и условия и всеки друг договор между посетителя и „ АнджелиниФарма България“ ЕООД е недействителен. Настоящият сайт се управлява от „АнджелиниФарма България“ ЕООД.

2.В сайта се съдържа информация ,отнасяща се до терапевтичните области, в които „АнджелиниФарма България“ ЕООД  присъства посредством търговската си дейност и продуктите, които предлага на пазара. Тази информация не цели предоставянето на съвети от медицински характер. Посетителят трябва да се обръща единствено към доверения си лекар при всяка необходимост от диагноза и определяне на съответната терапия.

3.Въпреки, че „АнджелиниФарма България“ЕООД въвежда и използва внимателно подбрана и актуализирана информация, предоставянето на каквато и да е гаранция относно съдържанието на сайта не е възможно, обстоятелство, за което посетителят следва да е информиран. Поради това „АнджелиниФарма България“ ЕООД не поема отговорност от какъвто и да е характер във връзка с използването на сайта и неговото съдържание. По-специално „АнджелиниФарма България“ ЕООД  няма да бъде отговорно за нередности свързани с точността, актуализацията, пълнотата, адекватността и навременността на информацията, съдържаща се в сайта,нито за евентуални данни или вируси, които могат да нанесат щета на използваното оборудване или друга собственост на посетителя вследствие на осъществения достъп, влизане, излизане и навигиране в сайта или сваляне на материали, дати, текстове, изображения, видео или аудио от сайта. „АнджелиниФарма България“ ЕООД си запазва правото да прекрати или прекъсне във всеки момент функционирането на сайта,без от това да произтече поемането на каквато и да е отговорност за негова сметка, дори ако това настъпи вследствие на действие или бездействие на „АнджелиниФарма България“ ЕООД или трети страни.

4.Информацията, съдържаща се в сайта, би могла да съдържа технически и пeчатни грешки. “АнджелиниФарма България“ ЕООД си запазва правото да нанася във всеки момент без предварително известие изменения, корекции и подобрения на тази информация, продуктите и програмите, описани в сайта.

5.В сайта се съдържат и линкове към сайтове на трети страни, които може да са интересни за посетителя.  С линка към тези сайтове посетителят излиза от сайта на „АнджелиниФармаБългария“ЕООД по свободен избор, без никаква принуда. Съдържащата се в тях информация може да не бъде в съответствие с българските закони и по специално разпоредбите, свързани с рекламата на лекарствените продукти, съдържащи се в ЗЛПХМ, Наредба №1 от 25.01.2012г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти (обн.Дв.бр.10/2012г. изм.и доп. ) и др., но те са напълно независими и извън контрола на „АнджелиниФарма България“ ЕООД,което не поема никаква отговорност в тази връзка.

6.Линковете към настоящата страница са разрешени само за началната страница (homepage) без споделяне съдържанието на страницата, която активира линка и „АнджелиниФарма България“ ЕООД не поема каквато и да е отговорност в тази връзка. Връзката към следващите страници(deep linking) не е разрешена, освен ако за това е дадено писмена съгласие от „АнджелиниФарма България“ ЕООД.

7.Свалянето,визуализирането и разпечатването на информация от този сайт е разрешено единствено за лично ползване. Следователно е забранено всякакво използване на съдържанието на настоящия сайт за нелични или търговски цели без писмено съгласие от страна на „АнджелиниФарма България“ ЕООД.

8.Задължително е запазването и възпроизвеждането на всяка индикация за правата на интелектуална собственост, присъстваща в материала, който се сваля от сайта. Ако не е посочено друго, всеки материал, присъстващ в сайта, трябва да се смята за защитен от авторското право и може да се използва само при посочените условия и срокове или според посоченото в текстовете на сайта с изключение на случаите, за които е дадено писмено съгласие  от страна на „АнджелиниФарма България“ ЕООД . „АнджелиниФармаБългария“ЕООД  не поема никаква гаранция и отговорност във връзка с евентуални нарушения на права на трети лица от страна на посетителите/потребителите вследствие на неправилно използване на материала, съдържащ се в сайта.

9.Обособяването на части или раздели от настоящия сайт и/или включването на същите в други сайтове на трети страни, външни на дружеството „АнджелиниФарма България“ ЕООД, е забранено.

10.Посетителят/потребителят на сайта няма право да използва с цел материално облагодетелстване материал на „АнджелиниФарма България“ ЕООД или трети страни, съдържащ се в страницата; право, свързано с марки, патенти, технологии, продукти и процеси;а също така и право по отношение на интелектуална собственост на „АнджелиниФарма България“ ЕООД или трети страни, с които се прави връзка и се упоменават в сайта.

11.Като остава непроменена информацията, която представлява предмет на Закона за защита на личните данни(Дв.бр.1 /2002г. изм.и доп.) , всички съобщения или материали,изпратени към сайта от посетителите/потребителите чрез електронната поща или всяко друго средство,включително данните,въпросите,коментарите, предложенията и други, ще бъдат третирани като неконфиденциална и незащитена информация, ако не е посочено друго. „АнджелиниФарма България“ЕООД придобива правото да  разполага с целия материал, прехвърлен илиизпратен до сайта, с всички най-широки права за използване, сред които например-възпроизвеждането, прехвърлянето, публикуването изпращането.Освен това „АнжелиниФарма България“ ЕООД е свободен да използва всяка идея, концепция, ноу-хау или техника, съдържащи се в съобщения, получени от сайта, за каквато и да е цел, включително и примерно- развитието, производството и търговията на продукти на базата на тази информация.

12. Независимо, че „АнджелиниФарма България“ ЕООД периодично ще проверява и контролира материала, съдържащ се в разделите на сайта , посветени на обмяната на мнения,АнжелиниФарма България ЕООД няма задължения и не поема отговорност във връзка със съдържанието и информацията, присъстващи в този раздел на сайта. Забранено е изпращането на обидни, непристойни, оклеветяващи съобщения и изобщо съобщения, противоречащи на приложимите разпоредби на закона. АнжелиниФарма България ЕООД ще сътрудничи и съдейства на властите, като бързо прилага мерки, насочени към идентифицирането на лицата, извършващи незаконни деяния при изпращането на материалите до сайта.

13. Ако установи нарушение на настоящите срокове и условията за използване на сайта,АнжелиниФарма България ЕООД си запазва правото  без каквото и да е предизвестие да измени, промени, включително да изключи посетителя/потребителя от достъп до сайта и неговите услуги, както  и да премахне всеки материал, качен на сайта от същия потребител/посетител, без да носи отговорност за описаните действия.

14. Посетителят/потребителят се задължава да компенсира АнжелиниФарма България ЕООД за всички рекламации,  вреди, отговорности, съдебни процедури и за всички други действия, причиняващи вреди, произтичащи от неправилното използване от страна на потребителя/посетителя на услугите за обсъждане, обмяна на мнения, изпращане, прехвърляне и други подобни от страницата. Посоченото по горе се отнася и за всяко действие, свързано с нарушение на авторски права, марки, патенти, защита на интелектуалната и индустриалната собственост, нелоялна конкуренция и оклеветяване.

15. АнжелиниФарма България ЕООД си запазва правото да изменя настоящите срокове и условия чрез периодични актуализации. Тъй като измененията са обвързващи за посетителя на сайта, последният следва да проверява периодично настоящия сайт, за да се запознае с актуализациите.