Производствена дейност

Производствените мощности на Angelini се намират в Анкона, Априлия (провинция Латина) и Касела (провинция Генуа). Фармацевтичните продукти се произвеждат в завода за готови лекарствени форми в Анкона,  фармацевтичните суровини – в Априлия, а заводът в Касела е специализиран в производството на  дезинфектанти с марката Amuchina. Продукцията е предназначена за всички световни пазари. Всички заводи използват най-съвременна технология със системи за автоматизирано управление и контрол. От специално значение в целия процес са анализът и контролът на качеството, започвайки от суровините.
Опазването на околната среда и защитата на здравето на работно място са основни фактори за по-нататъшното подобряване на производствените дейности на Angelini.

Околна среда, здравословни и безопасни условия на труд
Заводите на Angelini са на предна линия по отношение на опазването на околната среда. В продължение на много години ръководството и политиките за подобряване на отделните екологични аспекти са централни елементи на производствения процес, още повече  че заводите в Анкона и Пескара  получиха доброволна сертификация по  ISO 14001. Здравословните и безопасни условия на труд са основно изискване за всяка дейност, извършвана в заводите. Angelini е създал корпоративна култура,  според която първото задължение на всеки работодател е да осигури абсолютна безопасност, здраве и благополучие на всички работници. В това отношение на корпоративно ниво и в отделните поделения са въведени стандарти за безопасност заедно със система за наблюдение на поведението и стандартите, която спомага за фокусиране на вниманието върху аспектите на безопасността и подобряване на културата на колегите в областта на предотвратяването на злополуки.   Своевременните оценки на риска и спазването на всички действащи закони в областта на опазването на околната среда, хигиената и безопасността при работа, заедно с пълната ангажираност на целия фирмен персонал, са ключовите изисквания за постигане на съвършенство във всички области.